Davanje informacija

Informacije i obavještavanje o rezultatima pregleda i ispitivanja daje Direktor ili osoba koju on za to ovlasti. 
Kada je inspekcijsko tijelo obavezno, po zakonu ili ugovornim obavezama, objaviti povjerljive informacije, naručitelj ili zainteresirana strana se obavještava o tim informacijama osim ako to nije zakonom zabranjeno.

Izjavljujemo da se svim potencijalnim klijentima nikakvi podaci neće javno objavljivati!

Ugovaranje

Inspekcijsko se tijelo angažira putem „Zahtjeva“ ( prilog add) Obrasci).
Ukoliko klijent smatra da nas želi angažirati putem narudžbe ili Ugovora, molimo da nam se uputi upit s precizno definiranim podacima o predmetu inspekcije, kako bi kvalitetno izradili ponudu!

Prigovori i žalbe

Pri dogovaranju poslova, OPT Sjever d.o.o. usmeno upućuje korisnike na mogućnost i način dostave prigovora i žalbe na provedbu inspekcije opreme pod tlakom, odnosno žalbi na rezultate istog. 
Prigovori i žalbe su usmeni ili pismeni podnesci korisnika usluga u kojem se izražava nezadovoljstvo u obavljanju inspekcije opreme pod tlakom ili u rezultate istoga.
Direktor je zadužen za zaprimanje i nadzor nad rješavanjem prigovora i žalbi.

Izjava o nepristranosti

kojom se OPT-Sjever d.o.o. očituje kao inspekcijsko tijelo vrste A i iskazuje svoju opredijeljenost za provedbu svih inspekcijskih aktivnosti na nepristran način

 1. OPT-Sjever d.o.o. pravni je subjekt koji se bavi inspekcijom opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

  OPT-Sjever d.o.o. u cijelosti je neovisan o zainteresiranim stranama i nije povezan u komercijalnom ili kojem drugom neprihvatljivom obliku s bilo kojom zainteresiranom stranom.

 2. Sve svoje aktivnosti OPT-Sjever d.o.o. provodi na nepristran, objektivan, nediskriminatoran, profesionalan i ekonomičan način.

  OPT-Sjever d.o.o. snosi punu odgovornost za provedbu inspekcijskih poslova na nepristran način i ne dopušta da komercijalni, financijski ili koji drugi pritisci ugrožavaju nepristranost.

 3. OPT-Sjever d.o.o. i njegovo osoblje nisu uključeni u provedbu bilo koje aktivnosti koja bi mogla biti u suprotnosti ili ugrožavati nepristranost, stručnu/profesionalnu prosudbu ili cjelovitost njegovih inspekcijskih aktivnosti. Plaće zaposlenika nisu ovisne o broju niti o rezultatima provedenih inspekcijskih postupaka

  OPT-Sjever d.o.o. i njegovo osoblje nisu uključeni u razvoj, proizvodnju, opskrbu, montažu, nabavu, vlasništvo ili održavanje predmeta inspekcije.

 4. OPT-Sjever d.o.o. samostalan je pravni entitet i nije dio pravne osobe koja bi bila uključena u razvoj, proizvodnju, opskrbu, montažu, nabavu, vlasništvo ili održavanje predmeta inspekcije.

 5. OPT-Sjever d.o.o. nije povezan niti s jednim pravnim entitetom uključenim u razvoj, proizvodnju, opskrbu, montažu, nabavu, vlasništvo ili održavanje predmeta inspekcije putem:

  a) zajedničkog vlasništva
  b) zajedničkih vlasnika koji bi imenovali upravu ili vodstvo OPT-Sjever d.o.o.
  c) neposrednog izvještavanja iste, više razine upravljanja
  d) ugovornih obveza, ili drugih načina ili oblika koji mogu imati utjecaj na rezultate inspekcijskih aktivnosti.

 6. Uprava OPT-Sjever d.o.o. iskazuje svoje opredjeljenje, obvezu pridržavanja zahtjeva nepristranosti i razumijevanje važnosti nepristranosti, neovisnosti, integriteta, nepostojanja sukoba interesa i objektivnosti u provedbi inspekcijskih poslova.